Biosensors — Editorial Office

Journal Contact
Biosensors Editorial Office
MDPI, St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland
biosensors@mdpi.com
Tel. +41 61 683 77 34; Fax: +41 61 302 89 18
Ms. Rui Zuo
Managing Editor
rui.zuo@mdpi.com

Dr. Shu-Kun Lin
Publishing Manager
lin@mdpi.com
Editorial Board
Back to Top