Next Issue
Volume 82, April
Previous Issue
Volume 82, January
 
 
arm-logo

Journal Browser

Journal Browser
Advances in Respiratory Medicine is published by MDPI from Volume 90 Issue 4 (2022). Previous articles were published by another publisher in Open Access under a CC-BY (or CC-BY-NC-ND) licence, and they are hosted by MDPI on mdpi.com as a courtesy and upon agreement with Via Medica.

Adv. Respir. Med., Volume 82, Issue 2 (February 2014) – 12 articles , Pages 79-190

  • Issues are regarded as officially published after their release is announced to the table of contents alert mailing list.
  • You may sign up for e-mail alerts to receive table of contents of newly released issues.
  • PDF is the official format for papers published in both, html and pdf forms. To view the papers in pdf format, click on the "PDF Full-text" link, and use the free Adobe Reader to open them.
Order results
Result details
Select all
Export citation of selected articles as:
Review
MicroRNAs—Nowe biomarkery chorób dróg oddechowych
Adv. Respir. Med. 2014, 82(2), 183-190; https://doi.org/10.5603/PiAP.2014.0024 - 25 Feb 2014
Cited by 12 | Viewed by 384
Abstract
MicroRNAs (miRNAs) to krótkie, niekodujące cząsteczki RNA zdolne do posttranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów. Łącząc się z regionem 3’-UTR matrycowego RNA (mRNA) miRNAs powodują zahamowanie translacji lub nasilenie degradacji mRNA. MicroRNAs, obok metylacji DNA, modyfikacji histonów, zależnej od ATP przebudowy chromatyny, należą do podstawowych [...] Read more.
MicroRNAs (miRNAs) to krótkie, niekodujące cząsteczki RNA zdolne do posttranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów. Łącząc się z regionem 3’-UTR matrycowego RNA (mRNA) miRNAs powodują zahamowanie translacji lub nasilenie degradacji mRNA. MicroRNAs, obok metylacji DNA, modyfikacji histonów, zależnej od ATP przebudowy chromatyny, należą do podstawowych epigenetycznych mechanizmów regulujących ekspresję genów. Cząsteczki te odgrywają istotną rolę w utrzymaniu homeostazy organizmu, wpływają na cykl komórkowy, różnicowanie, apoptozę i inne fizjologiczne funkcje komórek. Zmiany w typowym, charakterystycznym wzorze miRNAs (wzrost lub zahamowanie ekspresji poszczególnych miRNA) zaobserwowano w wielu jednostkach chorobowych, w tym w nowotworach (m.in. raku płuca), astmie, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, cukrzycy i chorobie wieńcowej. Na modelach zwierzęcych astmy oskrzelowej wykazano, że podwyższona ekspresja miR-21, miR126 i obniżona miR-672 oraz miR143 są ściśle powiązane z regulacją wielu cytokin związanych z zapaleniem i remodelingiem (IL-13, IL-12, IL-10 i metaloproteinazą MMP-12). W przypadku nowotworów płuca stwierdzono nadmierną ekspresję szeregu miRNAs (miR-155, miR21, miR-17-92, miR221/222) i zahamowanie ekspresji innych miRNAs (let-7, miR-1, miR-29, miR-126) w surowicy pacjentów. Wykazano, że specyficzny wzór ekspresji miRNAs korelował z typem histologicznym guza, chemiowrażliwością i prognozą dotyczącą czasu przeżycia. MicroRNAs wydają się stanowić obiecujący cel w poszukiwaniu biomarkerów chorób układu oddechowego. Potencjalna interwencja terapeutyczna z uwzględnieniem roli microRNAs w nowotworach, chorobach układu oddechowego i innych chorobach przewlekłych wymaga dalszych badań. Full article
Review
Apoptoza limfocytów pęcherzykowych. Część 1—Szlaki apoptozy limfocytów
Adv. Respir. Med. 2014, 82(2), 170-182; https://doi.org/10.5603/PiAP.2014.0023 - 25 Feb 2014
Cited by 1 | Viewed by 267
Abstract
Apoptoza jest postacią zaprogramowanej śmierci, zasadniczą w utrzymaniu homeostazy ustrojowej, w tym zapoczątkowania, rozwoju i zejścia reakcji odpornościowych. Wyróżniono dwa główne szlaki apoptozy, zewnątrzpochodny (z pośrednictwem receptorów śmierci) i wewnątrzpochodny (mitochondrialny). Dodatkowo limfocyty o czynności cytotoksycznej inicjują apoptozę komórek docelowych na szlaku granzymów/perforyny [...] Read more.
Apoptoza jest postacią zaprogramowanej śmierci, zasadniczą w utrzymaniu homeostazy ustrojowej, w tym zapoczątkowania, rozwoju i zejścia reakcji odpornościowych. Wyróżniono dwa główne szlaki apoptozy, zewnątrzpochodny (z pośrednictwem receptorów śmierci) i wewnątrzpochodny (mitochondrialny). Dodatkowo limfocyty o czynności cytotoksycznej inicjują apoptozę komórek docelowych na szlaku granzymów/perforyny (pseudoreceptorowym). Swoiste procesy apoptotyczne, tj. śmierć komórkowa wzbudzona aktywacją (AICD) i śmierć z zaniechania (NID) są odmianami odpowiednio: szlaku zewnątrz- i wewnątrzpochodnego. Obydwa wydają się pełnić kluczową rolę w apoptozie uczulonych antygenowo komórek T w fazie kontrakcji odczynu zapalnego. Limfocyty pęcherzykowe (AL) są prawie wyłącznie efektorowymi komórkami T, uczestniczącymi w patofizjologii śródmiąższowych chorób płuc (ILD). Liczba AL w dolnych drogach oddechowych zależy od rekrutacji do płuc, proliferacji i miejscowej apoptozy. Zgodnie z piśmiennictwem należy zaznaczyć, że AL zwykle nie proliferują w pęcherzykach płucnych, częstość ich apoptozy wynosi około 1% komórek u osób zdrowych i jest ono znamiennie obniżone w chorobach z limfocytowym zapaleniem pęcherzyków, jak sarkoidoza i zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków (EAA). Mechanizmy apoptozy AL nie zostały całkowicie wyjaśnione. Prawdopodobnie zasadnicze znaczenie w wygaszaniu odpowiedzi ze strony komórek T, jak w remisji w EAA lub sarkoidozie, pełni jednak proces NID, podczas gdy mechanizm AICD ma znaczenie pomocnicze i/lub modulujące. Wypada podkreślić, że wiele chorób grupy ILD ma charakter przewlekły bez remisji lub poprawy klinicznej i opisanie ich w kategoriach ekspansji/kontrakcji odpowiedzi immunologicznej napotyka na trudności. Full article
Case Report
Zapalenie ziarniniakowe płuc jako powikłanie leczenia dopęcherzowymi wlewkami BCG—Opis przypadku
Adv. Respir. Med. 2014, 82(2), 163-169; https://doi.org/10.5603/PiAP.2014.0022 - 25 Feb 2014
Cited by 3 | Viewed by 340
Abstract
Szczepionka BCG (Bacillus Calmette-Guérin) zawiera atenuowany szczep Mycobacterium bovis i jest wykorzystywana w szczepieniach przeciwgruźliczych na całym świecie. Jednym z dodatkowych zastosowań BCG jest immunoterapia nowotworów, w której szczepionkę podaje się w postaci wlewek do pęcherza moczowego w celu leczenia powierzchownych [...] Read more.
Szczepionka BCG (Bacillus Calmette-Guérin) zawiera atenuowany szczep Mycobacterium bovis i jest wykorzystywana w szczepieniach przeciwgruźliczych na całym świecie. Jednym z dodatkowych zastosowań BCG jest immunoterapia nowotworów, w której szczepionkę podaje się w postaci wlewek do pęcherza moczowego w celu leczenia powierzchownych postaci raka pęcherza moczowego. Skuteczność immunoterapii BCG w zapobieganiu wznowie ocenia się na 70–99% i jest wyższa niż miejscowej chemioterapii. Do najczęstszych działań niepożądanych takiego leczenia należą gorączka oraz zapalenie pęcherza moczowego, natomiast poważne powikłania w postaci krwiopochodnego rozsiewu prątków do narządów, szczególnie zapalenia płuc, z tworzeniem się serowaciejących ziarniniaków w płucach spotykane są bardzo rzadko. Autorzy opisują przypadek 68-letniego mężczyzny leczonego dopęcherzowymi wlewkami BCG z powodu powierzchownego raka pęcherza moczowego. Pacjent miał wykonaną przezcewkową elektroresekcję zmian w pęcherzu, a następnie otrzymywał cyklicznie przez 3 lata dopęcherzowe wlewki BCG. Po jednej z serii wlewek, kilka dni po zakończeniu terapii, wystąpiły objawy ogólne z wysoką gorączką. W wykonanych badaniach stwierdzono cechy mogące przemawiać za zapaleniem wątroby, a w płucach zaobserwowano zmiany rozsiane. U pacjenta przeprowadzono diagnostykę inwazyjną zmian płucnych pobierając na drodze wideotorakoskopii fragment miąższu płuca. W badaniu histopatologicznym stwierdzono obecność ziarniny z centralną martwicą serowatą. Podejrzewając zakażenie BCG, rozszerzono diagnostykę o badania bakteriologiczne i genetyczne w kierunku obecności prątków kwasoopornych, które ostatecznie dały wynik negatywny. Rozpoznano ziarniniakowe zapalenie płuc jako powikłanie leczenia dopęcherzowymi wlewkami BCG. Rozpoczęto leczenie z zastosowaniem leków przeciwprątkowych. Po zakończonej farmakoterapii wykonano kontrolne badania radiologiczne stwierdzając znaczną, lecz niecałkowitą remisję zmian płucnych. Full article
Case Report
Czy istnieje związek między nadciśnieniem indukowanym ciążą a obturacyjnym bezdechem sennym? Opis przypadku
Adv. Respir. Med. 2014, 82(2), 156-162; https://doi.org/10.5603/PiAP.2014.0021 - 25 Feb 2014
Cited by 3 | Viewed by 182
Abstract
W pracy przeanalizowano przypadek kobiety w ciąży bliźniaczej powikłanej stanem przedrzucawkowym i zaburzeniami oddychania podczas snu. Pacjentka została przyjęta do szpitala z powodu nadciśnienia tętniczego, białkomoczu oraz narastających obrzęków. Wyniki badań laboratoryjnych ujawniły białkomocz oraz zmniejszenie stężenia białka całkowitego w surowicy krwi. Rozpoznano [...] Read more.
W pracy przeanalizowano przypadek kobiety w ciąży bliźniaczej powikłanej stanem przedrzucawkowym i zaburzeniami oddychania podczas snu. Pacjentka została przyjęta do szpitala z powodu nadciśnienia tętniczego, białkomoczu oraz narastających obrzęków. Wyniki badań laboratoryjnych ujawniły białkomocz oraz zmniejszenie stężenia białka całkowitego w surowicy krwi. Rozpoznano łagodną postać stanu przedrzucawkowego. Z uwagi na zaobserwowaną nasiloną senność dzienną, głośne chrapanie i przerwy w oddychaniu podczas snu wykonano u pacjentki badanie polisomnograficzne, podczas którego obserwowano liczne epizody bezdechów obturacyjnych i spłyconego oddychania podczas snu. Wartość wskaźnika AHI (apnea-hypopnea index) wynosiła 82.1 z licznymi epizodami desaturacji osiągającymi najniższą wartość 82%. Rozpoznano ciężką postać obturacyjnego bezdechu sennego i włączono leczenie za pomocą protezy powietrznej (CPAP). Zastosowanie CPAP pozwoliło na zmniejszenie wskaźnika AHI do 1.2 oraz lepszą kontrolę ciśnienia tętniczego. Między 33. a 35. tygodniem ciąży pacjentka stosowała CPAP. W 35. tygodniu ciąży z uwagi na wystąpienie objawów zagrożenia życia pierwszego bliźniaka w zapisie kardiotokograficznym ukończono ciążę cięciem cesarskim. Urodziły się dwa noworodki płci męskiej w stanie dobrym. W okresie połogu pacjentka zaprzestała stosowania CPAP. Obserwowano wzrost wskaźnika AHI do 45.3 oraz wzrost wartości ciśnienia tętniczego do najwyższej wartości 180/100 mm Hg. Pacjentka w stanie ogólnym dobrym w 7. dobie połogu została zwolniona do domu z zaleceniami dalszej diagnostyki i leczenia w poradni zaburzeń snu. Podsumowując, należy stwierdzić że, zaburzenia snu wywierają niekorzystny wpływ na zdrowie matki i płodu, na nastrój i jakość życia ciężarnej. Udowodniono, że istnieje wiele zależności między snem a zdrowiem. Zaburzenia snu wraz z zaburzeniami oddychania podczas snu przyczyniają się do rozwoju wielu różnych chorób ogólnych bądź też pogarszają ich przebieg. A choroby te z drugiej strony negatywnie wpływają na jakość snu. Podstawowe znaczenie ma leczenie schorzenia podstawowego, lecz towarzyszące mu zaburzenia snu także wymagają terapii. Full article
Case Report
Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu ziarnicy złośliwej śródpiersia u młodego mężczyzny—Opis przypadku
Adv. Respir. Med. 2014, 82(2), 150-155; https://doi.org/10.5603/PiAP.2014.0020 - 25 Feb 2014
Viewed by 174
Abstract
Chłoniaki to nowotwory z limfocytów i ich komórek prekursorowych. Rozwijają się w węzłach chłonnych lub w tkance limfatycznej pozawęzłowej, często lokalizując się w klatce piersiowej. Autorzy opisują przypadek młodego mężczyzny, którego przyjęto na oddział torakochirurgii z powodu guza śródpiersia przedniego z naciekiem podstawy [...] Read more.
Chłoniaki to nowotwory z limfocytów i ich komórek prekursorowych. Rozwijają się w węzłach chłonnych lub w tkance limfatycznej pozawęzłowej, często lokalizując się w klatce piersiowej. Autorzy opisują przypadek młodego mężczyzny, którego przyjęto na oddział torakochirurgii z powodu guza śródpiersia przedniego z naciekiem podstawy szyi. Przeprowadzone wstępne badania diagnostyczne dały mylne rozpoznanie promienicy. Brak postępu w leczeniu oraz wystąpienie stanu zagrożenia życia spowodowały wdrożenie agresywniejszych metod diagnostycznych. W pobranych podczas torakotomii wycinkach rozpoznano ostatecznie chłoniaka Hodgkina o typie nodular sclerosis. Guzy śródpiersia mogą powodować trudności diagnostyczne, dlatego w celu uniknięcia pomyłki klasyczne badania histologiczne preparatów należy uzupełnić o celowane testy immunohistochemiczne. Full article
Guidelines
Rola systemowych metod leczenia u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca i złośliwego międzybłoniaka opłucnej: Uaktualnione zalecenia ekspertów
Adv. Respir. Med. 2014, 82(2), 133-149; https://doi.org/10.5603/PiAP.2014.0019 - 25 Feb 2014
Viewed by 181
Abstract
Rak płuca jest w Polsce najczęstszą przyczyną zgonów nowotworowych. Około 85% wszystkich nowotworów płuca stanowi rak niedrobnokomórkowy (NDRP), w którym leki cytotoksyczne i ukierunkowane molekularnie odgrywają coraz większą rolę. W pracy przedstawiono oparte na obecnej wiedzy zalecenia dotyczące stosowania tych metod w praktyce [...] Read more.
Rak płuca jest w Polsce najczęstszą przyczyną zgonów nowotworowych. Około 85% wszystkich nowotworów płuca stanowi rak niedrobnokomórkowy (NDRP), w którym leki cytotoksyczne i ukierunkowane molekularnie odgrywają coraz większą rolę. W pracy przedstawiono oparte na obecnej wiedzy zalecenia dotyczące stosowania tych metod w praktyce klinicznej u chorych na NDRP oraz na złośliwego międzybłoniaka opłucnej. Full article
Article
Health-Promoting Activities Performed by Nurses for Patients with COPD
Adv. Respir. Med. 2014, 82(2), 125-132; https://doi.org/10.5603/PiAP.2014.0018 - 25 Feb 2014
Cited by 2 | Viewed by 234
Abstract
Wstęp: Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) stanowi czwartą przyczynę zgonów na świecie. Wśród działań, które powinna podejmować pielęgniarka w stosunku do chorego na POChP, podkreśla się przede wszystkim znaczenie tych, które można określić jako promujące zdrowie. Celem pracy jest analiza częstości i [...] Read more.
Wstęp: Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) stanowi czwartą przyczynę zgonów na świecie. Wśród działań, które powinna podejmować pielęgniarka w stosunku do chorego na POChP, podkreśla się przede wszystkim znaczenie tych, które można określić jako promujące zdrowie. Celem pracy jest analiza częstości i charakteru podejmowanych przez pielęgniarki działań wchodzących w zakres promocji zdrowia wobec pacjentów z POChP. Materiał i metody: Dokonano analizy ilościowej danych zebranych od 132 pielęgniarek (100%) zatrudnionych w zamkniętej i otwartej opiece zdrowotnej województwa lubelskiego. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, wykorzystując kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Materiał zgromadzono w 2008 roku. Wyniki: Pielęgniarki pracujące w szpitalach znacznie częściej uczestniczyły w diagnozowaniu POChP (62.30%) aniżeli pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (33.40%). Poradnictwo antytytoniowe realizowało 69% respondentów. Badane pielęgniarki rzadko używają profesjonalnych narzędzi do pomiaru i oceny stopnia uzależnienia od nikotyny (6%) oraz do pomiaru poziomu motywacji do walki z nałogiem (4%). Prowadzenie edukacji zdrowotnej wobec chorych na POChP deklarowało 66.67% pielęgniarek z POZ i 76.81% pielęgniarek zatrudnionych w szpitalach. Pielęgniarki nie prowadzą monitoringu udzielanych przez siebie porad oraz nie poddają ocenie ich skuteczności. O udziale w programach wielodyscyplinarnej rehabilitacji oddechowej mówiło tylko 9.53% ankietowanych z POZ oraz 40.58% ankietowanych ze szpitali. Wnioski: Prowadzone przez pielęgniarki działania w stosunku do chorego na POChP mają charakter głównie edukacyjny, niestety są jednak powierzchowne, okazjonalne i nie mają znamion zaplanowanego procesu. Zaleca się planowe, formalne włączenie pielęgniarek w realizację programów promocji zdrowia w grupie chorych na POChP poprzez zaplanowanie środków finansowych na realizowane przez nie zadania, jak również zwrócenie większej uwagi na przygotowanie pielęgniarek do realizacji procesu edukacji zdrowotnej, szczególnie poradnictwa antynikotynowego. Full article
Article
Analysis of Treatment Results in Primary Germ Cell Tumours with Mediastinal Location: Own Experience
Adv. Respir. Med. 2014, 82(2), 116-124; https://doi.org/10.5603/PiAP.2014.0017 - 25 Feb 2014
Cited by 1 | Viewed by 169
Abstract
Introduction: Primary germ cell tumours with mediastinal location comprise 1–6% of mediastinal tumours and 2–5% of all germ cell tumours occurring in adults. They are identified mostly in the 3rd decade of life, in 90% of cases in men. The most [...] Read more.
Introduction: Primary germ cell tumours with mediastinal location comprise 1–6% of mediastinal tumours and 2–5% of all germ cell tumours occurring in adults. They are identified mostly in the 3rd decade of life, in 90% of cases in men. The most common symptoms are dyspnea, chest pain, cough, fever and weight loss. The aim of the present study was the analysis of our own results of treatment of primary germ cell tumours with mediastinal location, and a review of the literature concerning this subject. Material and Methods: Five patients (4 males, 1 female) median age 27.8 years (range 23–30 years) treated in the period from 1999 to 2009 in Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer Centre and Institute of Oncology, Department of Lung Cancer and Chest Tumours in Warsaw, due to germinal tumours with primary mediastinal location, entered the study. Results: All patients received chemotherapy according to the BEP regimen. All patients achieved an objective response to treatment. Two patients died due to disease progression in spite of II- and III-line treatment. Three patients are still in follow-up. The median survival time was 55.8 months (range 8.0–120.0 months). Conclusions: Primary mediastinal germ cell tumours have worse prognosis than do those with gonadal location. Based on our observations and review of the literature, it can be concluded that the results of treatment of non-seminoma type germ cell tumours with primary mediastinal location remain poor. Patients who develop early recurrence or progression during first-line chemotherapy are particularly at risk of unfavourable outcome. Identification of new standards of treatment in tumours resistant to cisplatin require further studies evaluating the effectiveness of new generation cytostatic drugs. Full article
Article
Hypofractionated Conformal Radiotherapy in Combination with Chemotherapy in Limited Disease Small Cell Lung Cancer Patients
Adv. Respir. Med. 2014, 82(2), 105-115; https://doi.org/10.5603/PiAP.2014.0016 - 25 Feb 2014
Cited by 3 | Viewed by 157
Abstract
Aim: To evaluate the results of hypofractionated conformal radiotherapy (RT) in limited disease small cell lung cancer (LD-SCLC) patients, with particular interest in the value of “early” RT, i.e., given before the 3rd chemotherapy (CHT) cycle. Material and Methods: Outcome of [...] Read more.
Aim: To evaluate the results of hypofractionated conformal radiotherapy (RT) in limited disease small cell lung cancer (LD-SCLC) patients, with particular interest in the value of “early” RT, i.e., given before the 3rd chemotherapy (CHT) cycle. Material and Methods: Outcome of hypofractionated RT (42 Gy, 2.8 Gy/fraction, given over 19–21 days, using “concomitant boost” technique—elective volume [39 Gy, 2.6 Gy/fraction] and tumour volumes treated during the same fraction) combined with CHT in 100 consecutive LD-SCLC patients, was retrospectively assessed. The outcomes were compared with a previously published series of 117 LD-SCLC patients treated in the same institution with hyperfractionated or conventionally fractionated RT. Results: Forty-two patients (42%) received “early” RT. Grade 3 NCI CTC acute oesophageal toxicity appeared in 5% of patients. There were three treatment-related deaths. Three-year overall survival (OS) rate was 39.4%, median—24 months in the examined group vs. 26.0%, and 18 months in historical control, p = 0.02. Three-year OS for 78 patients with completed CHT was 42.2%, median—28 months vs. 30%, and 14 months for 22 patients who received ≤ 3 CHT cycles, (p = 0.03). The actuarial 3-year locoregional failure risk (LRFR) was 34.0% in the examined group vs. 51.0% in the historical control, p = 0.04. Multivariate analysis showed a marginally significant correlation between the “early” use of RT and LRFR: RR = 0.43 (95% CI: 0.17–1.04), p = 0.06, with no significant impact on OS. Conclusions: Shorter duration of RT using hypofractionation results in encouraging outcomes and acceptable toxicity. Completion of all planned CHT cycles is the most important factor for OS. Full article
Article
Factors Influencing Adherence to Treatment in COPD Patients and Its Relationship with Disease Exacerbations
Adv. Respir. Med. 2014, 82(2), 96-104; https://doi.org/10.5603/PiAP.2014.0015 - 25 Feb 2014
Cited by 15 | Viewed by 268
Abstract
Introduction: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is one of the leading causes of morbidity and mortality in the world. Systematic treatment of COPD decreases symptoms and reduces the frequency of exacerbations and hospitalisations because of the disease. It is estimated that only [...] Read more.
Introduction: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is one of the leading causes of morbidity and mortality in the world. Systematic treatment of COPD decreases symptoms and reduces the frequency of exacerbations and hospitalisations because of the disease. It is estimated that only 50% of patients use prescribed drugs systematically. The aim of this study was to identify the factors which can influence adherence to treatment of the patients who were treated due to exacerbation of COPD. Material and Methods: A questionnaire probe was conducted on 49 patients hospitalised at the Regional Lung and Tuberculosis Hospital in Olsztyn, Poland due to COPD exacerbation. The assessed variables were: quality of life and adherence to treatment 30 days after discharge from hospital in relationship with demographic factors, social status, disease and hospitalisation course, and relief after systematic treatment. Results: Most of the patients assessed their health condition as poor and the disease as limiting their everyday social and occupational activity. 30 days after discharge from hospital the adherence rate to therapy was only 67%. There was an association between systematic treatment and the rate of exacerbations (p = 0.045) and hospitalisations (p = 0.005) but also clinical benefit after long-term treatment (p = 0.023). There were no associations between adherence to treatment and sex, place of residence, education or occupation. Conclusions: Lack of systematic treatment is the main risk factor for COPD exacerbations and hospitalisation rate. A subjective sense of relief after drugs is a factor improving patients’ compliance. Full article
Article
Impact of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) on Patient’s Life and His Family
Adv. Respir. Med. 2014, 82(2), 82-95; https://doi.org/10.5603/PiAP.2014.0014 - 25 Feb 2014
Cited by 7 | Viewed by 256
Abstract
Introduction: Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is one of the most common chronic diseases of adults and is a major cause of chronic morbidity and mortality throughout the world. It is the cause of physical and mental suffering for the patient, significantly [...] Read more.
Introduction: Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is one of the most common chronic diseases of adults and is a major cause of chronic morbidity and mortality throughout the world. It is the cause of physical and mental suffering for the patient, significantly impairs quality of life, reduces the vital activity and affects the patient’s life in its various aspects. In 2012, the nationwide survey was conducted in COPD outpatients with a history of smoking exploring the various factors of the disease and its effects on the health and life of the patient. The purpose of the analysis presented here is to assess the impact of COPD and tobacco smoking on the patient’s health and life. Material and Methods: Data were collected from patients by their physicians during routine visit with usage of specifically prepared questionnaire for this study. Patients over 35 years of age, with diagnosed COPD, current or past smokers were recruited from outpatients settings. The study involved 10,365 patients with COPD. Representative sample of 2967 questionnaires were randomly drawn for the statistical analysis. Results: The mean age of responders was 61.15 ± 10.25 years, 33.98% of participants were women, 56.73% were current smokers and 43.37% declared smoking in the past. The largest number of patients had COPD in a moderate degree (II—acc. to GOLD 2010)—55.38%, sequentially mild (I)—21.40%, and severe (III)—19.96%, the smallest group were people with very severe degree of disease (IV)—3.27%. Using the new classification of the COPD severity (acc. to GOLD 2013), the largest group of patients were less symptomatic (mMRC ) subjects who had a low risk (A)—52.67%, but in fact a second group of patients were subjects with severe symptoms and a high risk (D)—20.45% , sequentially—patients with low severity of symptoms, but a high risk (C)—16.16% , and severe symptoms and a low risk—10.72% (B). Patients most often reported that COPD affects their activity in sport (83.45% of respondents), than in living activity (82.78%) and family life (79.3%). COPD had significant (moderate or severe) effect on sport (60.85%) and life activity (38.44%), as well as on work (34.9%), but the greatest impact, leading up to the resignation of the activity: on sport practice (21.75%), sexual intercourse (12.6%) and hobbies (11.49%). The disease severity (GOLD 2013 C/D) was the independent factor which reduced all forms of activity. In patients’ opinion smoking had negative impact on their health (52,65%) and the family budget (41.83%). The negative impact of smoking on family relations was declared by 16.38% of respondents. Among the factors which favor effective quit from addiction were: age ≥ 65 years and more seere degree of obturation (III/IV GOLD 2010). Conclusions: The results of the study confirmed the significant impact of the disease and addiction to smoking not only on patients’ life but also on their families. Full article
Editorial
Systemowe leczenie chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca—Od nihilizmu do nadziei
Adv. Respir. Med. 2014, 82(2), 79-81; https://doi.org/10.5603/PiAP.2014.0013 - 25 Feb 2014
Viewed by 155
Abstract
W niniejszym zeszycie “Pneumonologii i Alergologii Polskiej” znajdą Państwo czwartą edycję opinii polskich ekspertów na temat systemowego leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) [...] Full article
Previous Issue
Next Issue
Back to TopTop