Next Issue
Volume 83, January
Previous Issue
Volume 82, August
 
 
arm-logo

Journal Browser

Journal Browser
Advances in Respiratory Medicine is published by MDPI from Volume 90 Issue 4 (2022). Previous articles were published by another publisher in Open Access under a CC-BY (or CC-BY-NC-ND) licence, and they are hosted by MDPI on mdpi.com as a courtesy and upon agreement with Via Medica.

Adv. Respir. Med., Volume 82, Issue 6 (October 2014) – 17 articles , Pages 481-607

  • Issues are regarded as officially published after their release is announced to the table of contents alert mailing list.
  • You may sign up for e-mail alerts to receive table of contents of newly released issues.
  • PDF is the official format for papers published in both, html and pdf forms. To view the papers in pdf format, click on the "PDF Full-text" link, and use the free Adobe Reader to open them.
Order results
Result details
Select all
Export citation of selected articles as:
249 KiB  
Review
POLASTMA—The Polish National Programme of Early Diagnosis and Therapy of Asthma
by Piotr Kuna, Maciej Kupczyk and Izabela Kupryś -Lipińska
Adv. Respir. Med. 2014, 82(6), 597-607; https://doi.org/10.5603/PiAP.2014.0079 - 22 Oct 2014
Cited by 3 | Viewed by 463
Abstract
Asthma represents a growing health, social, and economic issue as it affects a considerable part of the population, adversely affecting patients’ quality of life, while its chronic character and severity of symptoms impair family life. It has been estimated that 12% of the [...] Read more.
Asthma represents a growing health, social, and economic issue as it affects a considerable part of the population, adversely affecting patients’ quality of life, while its chronic character and severity of symptoms impair family life. It has been estimated that 12% of the population of Poland (4.5 million) suffer from asthma and 16% report wheezes (5.7 million). In order to improve asthma care and patient outcomes, evidence-based recommendations must not only be developed, but also disseminated and implemented at a national and local level, which is key for integration into clinical practice. For these reasons, the Polish Society of Allergology (PSA) has decided to undertake actions, leading to some improvement of the epidemiological situation in Poland. The Polish National Programme of Early Diagnosis and Therapy of Asthma has been developed. This initiative is a response to the demand for medical care improvement in patients with asthma. Its goals include early diagnosis of asthma and improved control in the course of the disease, a reduction in the number of subjects with asthma-associated disability for work, an increased use of anti-inflammatory agents vs. rescue medications, a reduced number of patients with severe, uncontrolled bronchial asthma and prevention of complications of the disease and of adverse effects of applied therapy, an increase in social awareness regarding the bulk of problems associated with asthma, and reduction of the total costs of the care of patients suffering from asthma. Details regarding programme assumptions, goals, target groups, and modes of implementation are described in the document. Full article
167 KiB  
Review
Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc i Choroby Sercowo-Naczyniowe—“Kontinuum Sercowo-PłUcne”
by Halina Batura-Gabryel and Marcin Grabicki
Adv. Respir. Med. 2014, 82(6), 590-596; https://doi.org/10.5603/PiAP.2014.0078 - 22 Oct 2014
Viewed by 679
Abstract
Przebieg przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) charakteryzuje się nie tylko utrzymującymi się ograniczeniami przepływu powietrza przez oskrzela, ale również współwystępowaniem patologii pozapłucnych. Czynniki ryzyka, w tym przede wszystkim palenie tytoniu, prowadzą do rozwoju przewlekłego, ogólnoustrojowego procesu zapalnego, który pełni główną rolę w patogenezie [...] Read more.
Przebieg przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) charakteryzuje się nie tylko utrzymującymi się ograniczeniami przepływu powietrza przez oskrzela, ale również współwystępowaniem patologii pozapłucnych. Czynniki ryzyka, w tym przede wszystkim palenie tytoniu, prowadzą do rozwoju przewlekłego, ogólnoustrojowego procesu zapalnego, który pełni główną rolę w patogenezie zarówno POChP, jak i wielu chorób towarzyszących, w tym sercowo-naczyniowych. Obraz kliniczny POChP jest różnorodny i zależy od nasilenia zmian w układzie oddechowym, jak również od dysfunkcji innych narządów i chorób współistniejących. U osób z chorobą obturacyjną płuc najczęściej obserwuje się współwystępowanie chorób układu sercowo-naczyniowego, które wpływają na jej ciężkość i przebieg naturalny, na jakość życia chorych oraz wielokrotnie są przyczyną hospitalizacji i zgonu. Są również ważnym czynnikiem prognostycznym. Obecność dodatkowych chorób może przedłużać zaostrzenie POChP. Z drugiej strony POChP jest niezależnym czynnikiem ryzyka wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych. Częstość POChP jest wysoka u chorych na chorobę niedokrwienną serca, a obturacyjne zaburzenia wentylacji to poważne czynniki ryzyka rozwoju niewydolności serca. Z łożoną interakcję między POChP a chorobami sercowo-naczyniowymi niektórzy autorzy opisują jako „kontinuum sercowo-płucne”. Zależności te nie są szczegółowo poznane. Obecnie prowadzi się badania mające na celu wyjaśnienie tych skomplikowanych relacji. Przez wiele lat nie dostrzegano powiązań między POChP a chorobami sercowo-naczyniowymi. Dziś wiadomo, że opieka nad chorym na POChP musi być kompleksowa i wymaga indywidualnego podejścia. Konieczne jest monitorowanie ryzyka chorób sercowo- naczyniowych i wpływu tych chorób na przebieg POChP. Istotne jest staranne i odpowiednio dobrane leczenie wszystkich występujących u pacjenta stanów chorobowych. Plan leczenia chorych na POChP i jednoczesnej terapii chorób współistniejących powinien być przygotowany przez dobrze współpracujący zespół interdyscyplinarny. Full article
371 KiB  
Case Report
Severe Congestive Heart Failure as the Main Symptom of Eosinophilic Granulomatosis and Polyangiitis (Churg-Strauss Syndrome)
by Jolanta Załęska, Elżbieta Wiatr, Jacek Zych, Janusz Szopiński, Karina Oniszh, Jarosław Kober, Dorota Piotrowska-Kownacka and Kazimierz Roszkowski-Śliż
Adv. Respir. Med. 2014, 82(6), 582-589; https://doi.org/10.5603/PiAP.2014.0077 - 22 Oct 2014
Cited by 4 | Viewed by 470
Abstract
Patients with cardiovascular symptoms are mainly diagnosed in cardiological wards. However, sometimes the other reasons for acute coronary syndrome and heart failure are found. One of such reasons is hypereosinophilia which can be recognized if number of blood eosinophils exceeds 1500/mm3. [...] Read more.
Patients with cardiovascular symptoms are mainly diagnosed in cardiological wards. However, sometimes the other reasons for acute coronary syndrome and heart failure are found. One of such reasons is hypereosinophilia which can be recognized if number of blood eosinophils exceeds 1500/mm3. High eosinophilia is connected with production of cytotoxic eosinophilic proteins which can cause eosinophilic vasculitis or eosinophilic myocarditis. One of the better known hypereosinophilic syndromes is EGPA described by the pathomorphologists Churg and Strauss. The further research works allowed for the clinical characteristics of patients with EGPA. In the course of this disease the following three phases were recognized : prodromal-allergic, eosinophilic, vasculitic. The definitive diagnosis can be established only in the third phase, when vasculitis causes organ involvement. Besides symptoms of the respiratory tract (asthma, nasal polyps, eosinophilic lung infiltrations) also cardiovascular symptoms, gastrointestinal tract symptoms, as well as skin lesions and kidneys involvement can appear. The most dangerous for patients is involvement of the nervous and cardiovascular systems. We present a patient with asthma and eosinophilia in whom EGPA was diagnosed in the course of acute recurrent substernal chest pain, with subsequent signs of cardiac insufficiency. Full article
348 KiB  
Case Report
Zarostowe Zapalenie Oskrzelików w Wyniku Inhalacji Toksycznych Gazów i Oparów—Opis Przypadku
by Jolanta Winek, Jacek Zych, Renata Langfort and Kazimierz Roszkowski-Śliż
Adv. Respir. Med. 2014, 82(6), 576-581; https://doi.org/10.5603/PiAP.2014.0076 - 22 Oct 2014
Viewed by 330
Abstract
Zarostowe zapalenie oskrzelików jest rzadką chorobą płuc, której istotą jest podśluzówkowe i okołooskrzelikowe włóknienie oskrzelików prowadzące do koncentrycznego zwężenia ich światła. J edną z częstych przyczyn powyższych zmian jest inhalacja toksycznych gazów, oparów i dymów. Z a kluczowe we wstępnej diagnostyce uważa się [...] Read more.
Zarostowe zapalenie oskrzelików jest rzadką chorobą płuc, której istotą jest podśluzówkowe i okołooskrzelikowe włóknienie oskrzelików prowadzące do koncentrycznego zwężenia ich światła. J edną z częstych przyczyn powyższych zmian jest inhalacja toksycznych gazów, oparów i dymów. Z a kluczowe we wstępnej diagnostyce uważa się stwierdzenie nieodwracalnej obturacji ze zmniejszeniem wartości FEV1 poniżej 60%, po wykluczeniu innych przyczyn tych zaburzeń. Ostateczne rozpoznanie opiera się na badaniu histologicznym wycinka płuca. Niezależnie od czynnika sprawczego, rokowanie jest złe, a efekty podejmowanych prób leczenia pozostają niezadowalające. W pracy przedstawiono przypadek młodego chemika narażonego wskutek niestosowania środków ochronnych na toksyczne działanie gazów i oparów. Duszność wysiłkowa oraz nieodwracalne zaburzenia obturacyjne stały się powodem diagnostyki chorego na oddziale chorób płuc. Na podstawie badania histologicznego wycinka płuca rozpoznano zarostowe zapalenie oskrzelików. Full article
386 KiB  
Case Report
Ostre śródmiąższowe Zapalenie Płuc u Chorego na Reumatoidalne Zapalenie Stawów Leczonego Leflunomidem
by Izabela Siemion-Szcześniak, Iwona Bartoszuk, Małgorzata Bartosiewicz, Lilia Jakubowska, Stefan Wesołowski and Jan Kuś
Adv. Respir. Med. 2014, 82(6), 568-575; https://doi.org/10.5603/PiAP.2014.0075 - 22 Oct 2014
Cited by 1 | Viewed by 493
Abstract
Leflunomid (LEF), pochodna izoksazolowa, należy do leków przeciwreumatycznych modyfikujących przebieg choroby (DMARDs), które stanowią podstawę leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). J est lekiem skutecznym i bezpiecznym u chorych na RZS w sytuacji, gdy standardowe leczenie nie spowodowało znaczącej poprawy lub było źle tolerowane, [...] Read more.
Leflunomid (LEF), pochodna izoksazolowa, należy do leków przeciwreumatycznych modyfikujących przebieg choroby (DMARDs), które stanowią podstawę leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). J est lekiem skutecznym i bezpiecznym u chorych na RZS w sytuacji, gdy standardowe leczenie nie spowodowało znaczącej poprawy lub było źle tolerowane, ale może wywoływać śródmiąższową chorobę płuc. Czynnikami ryzyka wystąpienia śródmiąższowej choroby płuc wywołanej LEF są: stwierdzane wcześniej zmiany śródmiąższowe w płucach, palenie papierosów, niska masa ciała i stosowanie dawki nasycającej. W pracy przedstawiono przypadek 59-letniego chorego na RZS, z nikotynizmem w wywiadzie, leczonego w przeszłości metotreksatem (MTX), u którego wystąpiły duszność, kaszel i gorączka po około 2 miesiącach leczenia LEF. Z astosowano metyloprednizolon w pulsach, następnie prednizon i cyklofosfamid. Po okresie przejściowej poprawy doszło do narastania niewydolności oddechowej i zgonu. Full article
390 KiB  
Case Report
Mikobakterioza u Chorych na Mukowiscydozę—Opis Trzech Przypadków
by Dorota Wyrostkiewicz, Wojciech Skorupa, Lilia Jakubowska, Anna Zabost and Jan Kuś
Adv. Respir. Med. 2014, 82(6), 561-567; https://doi.org/10.5603/PiAP.2014.0074 - 22 Oct 2014
Cited by 1 | Viewed by 445
Abstract
Mikobakteriozy to choroby wywoływane przez prątki niegruźlicze (NTM), zwane również prątkami atypowymi. Mikobakterie są dość powszechne w naszym środowisku, głównie w glebie i wodzie. Mogą one kolonizować drogi oddechowe, przewód pokarmowy i układ moczowo-płciowy człowieka. U osób z przewlekłymi chorobami płuc oraz z [...] Read more.
Mikobakteriozy to choroby wywoływane przez prątki niegruźlicze (NTM), zwane również prątkami atypowymi. Mikobakterie są dość powszechne w naszym środowisku, głównie w glebie i wodzie. Mogą one kolonizować drogi oddechowe, przewód pokarmowy i układ moczowo-płciowy człowieka. U osób z przewlekłymi chorobami płuc oraz z obniżoną odpornością mogą być przyczyną pogorszenia przebiegu choroby podstawowej. Obecność NTM w plwocinie pacjentów z mukowiscydozą (CF) stanowi poważny dylemat diagnostyczny, ponieważ może wskazywać na przejściowe zanieczyszczenie, kolonizację lub zakażenie. Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że większość zakażeń prątkami niegruźliczymi u chorych na mukowiscydozę jest wywołana przez Mycobacterium abscessus i Mycobacterium avium. Diagnostyka i leczenie mikobakteriozy płuc u chorych na CF wymagają również indywidualnego podejścia do każdego chorego. W niniejszej pracy opisano 3 przypadki mikobakteriozy płuc o różnym przebiegu klinicznym u chorych na mukowiscydozę oraz trudności w ich diagnostyce i leczeniu. Full article
315 KiB  
Case Report
TłUszczakomięsak–Rzadki Pierwotny Nowotwór w Klatce Piersiowej
by Monika Załęska, Renata Langfort, Karina Oniszh, Barbara Roszkowska-Śliż and Kazimierz Roszkowski-Śliż
Adv. Respir. Med. 2014, 82(6), 555-560; https://doi.org/10.5603/PiAP.2014.0073 - 22 Oct 2014
Viewed by 520
Abstract
Tłuszczakomięsaki to rzadkie nienabłonkowe nowotwory złośliwe, które mogą rozwijać się w różnych strukturach klatki piersiowej (m.in. w miąższu płuca, śródpiersiu, opłucnej lub ścianie klatki piersiowej). W pracy opisano przypadek 35-letniej pacjentki, którą przyjęto w celu diagnostyki dużego guza w lewej połowie klatki piersiowej. [...] Read more.
Tłuszczakomięsaki to rzadkie nienabłonkowe nowotwory złośliwe, które mogą rozwijać się w różnych strukturach klatki piersiowej (m.in. w miąższu płuca, śródpiersiu, opłucnej lub ścianie klatki piersiowej). W pracy opisano przypadek 35-letniej pacjentki, którą przyjęto w celu diagnostyki dużego guza w lewej połowie klatki piersiowej. Z głaszała kaszel od 2 tygodni oraz postępującą duszność wysiłkową od 8 miesięcy. W badaniach radiologicznych uwidoczniono ogromny guz, o gładkich zarysach, który w tomografii komputerowej klatki piersiowej (TK klp) miał heterogenną strukturę i był zlokalizowany w lewej opłucnej, przylegał do ściany klatki piersiowej, uciskał miąższ lewego płuca oraz przemieszczał śródpiersie i serce na prawą stronę. Nie stwierdzono powiększonych węzłów chłonnych ani w badaniu przedmiotowym, ani w TK klp. Ultrasonografia jamy brzusznej była prawidłowe. Pacjentka nie miała widocznych i wyczuwalnych zmian na kończynach ani tułowiu. Z ostała zakwalifikowana do torakotomii, w czasie której usunięto guz wraz z przylegającym na niewielkim odcinku trzecim żebrem i ścianą klatki piersiowej. W czasie zabiegu nie stwierdzono naciekania płuca ani śródpiersia. Guz o wymiarach 17.5 × 18 × 10 cm ważył 1690 g. Badanie histologiczne i wykonane barwienia dodatkowe pozwoliły na rozpoznanie dobrze zróżnicowanego tłuszczakomięsaka, podtyp włókniejący. Według oceny autorów niniejszej pracy guz wywodził się ze ściany klatki piersiowej. W prezentowanym przypadku resekcja guza była jedyną zastosowaną metodą leczenia. W ciągu 6 miesięcy od operacji nie stwierdzono wznowy choroby. Full article
244 KiB  
Case Report
Fałszywie dodatni wynik badania 18F-FDG PET u pacjenta chorego na raka płuca spowodowany odczynem sarkoidalnym w regionalnych węzłach chłonnych
by Ewa Kuś, Jacek Gabryś and Damian Czyżewski
Adv. Respir. Med. 2014, 82(6), 548-554; https://doi.org/10.5603/PiAP.2014.0072 - 22 Oct 2014
Viewed by 579
Abstract
Rozwój nieserowaciejących ziarniniaków u pacjentów chorych na nowotwory traktuje się jako odczyn sarkoidalny. Powstaje on w guzie lub jego sąsiedztwie, najczęściej jednak w regionalnych węzłach chłonnych i zwykle zanika po wyleczeniu choroby zasadniczej. Patogeneza tego zjawiska nie została w pełni wyjaśniona. Według doniesień, [...] Read more.
Rozwój nieserowaciejących ziarniniaków u pacjentów chorych na nowotwory traktuje się jako odczyn sarkoidalny. Powstaje on w guzie lub jego sąsiedztwie, najczęściej jednak w regionalnych węzłach chłonnych i zwykle zanika po wyleczeniu choroby zasadniczej. Patogeneza tego zjawiska nie została w pełni wyjaśniona. Według doniesień, częstość występowania odczynu sarkoidalnego u pacjentów chorych na raka płuca wynosi 1.3−3.2% a nieserowaciejące ziarniniaki są stwierdzane przede wszystkim w węzłach chłonnych śródpiersia i wnękowych.Węzły chłonne powiększone w wyniku reakcji sarkoidalnej upodabniają się do limfadenopatii o etiologii nowotworowej i taki obraz radiologiczny może stwarzać trudności diagnostyczne. W pracy zaprezentowano historię choroby pacjenta z odczynem sarkoidalnym w regionalnych węzłach chłonnych w przebiegu raka płuca i związanych z tym trudności interpretacyjnych badania pozytonowej tomografii emisyjnej (18F-FDG PET), które mogły doprowadzić do niewłaściwego leczenia. Nieprawidłowe gromadzenie radioznacznika fluorodeoxyglukozy (FDG) w węzłach chłonnych śródpiersia i wnękowych u pacjenta po wcześniejszej chemioterapii neoadjuwantowej i prawostronnej pneumonektomii, w opinii radiologów, jednoznacznie wskazywało na progresję choroby nowotworowej. Uwzględniając dobry stan kliniczny pacjenta oraz rozpoznanie nieserowaciejących ziarniniaków w badaniu histologicznym usuniętych węzłów chłonnych, zdecydowano o poszerzeniu diagnostyki. Chory nie wyraził zgody na mediastinoskopię, dlatego wykonano przezoskrzelową biopsję aspiracyjną pod kontrolą ultrasonografii (EBUS-TBNA). W materiale cytologicznym, uzyskanym z biopsji węzłów chłonnych, nie znaleziono komórek nowotworowych, natomiast stwierdzono ziarninę sarkoidalną. Na podstawie całości obrazu klinicznego, radiologicznego oraz wyników badania cytologicznego i histologicznego wysunięto wniosek, że wzmożony wychwyt FDG w węzłach chłonnych był spowodowany odczynem sarkoidalnym, a nie procesem nowotworowym. Odstąpiono od podania chemioterapii II linii. Pacjent pozostaje w fazie obserwacji. Full article
484 KiB  
Case Report
Synchroniczne mnogie pierwotne raki płuca u 65-letniego mężczyzny z wieloletnim wywiadem nikotynowym. Opis przypadku
by Emilia Maria Świetlik, Anna Doboszyńska, Włodzimierz Kupis, Małgorzata Szołkowska and Lucyna Opoka
Adv. Respir. Med. 2014, 82(6), 541-547; https://doi.org/10.5603/PiAP.2014.0071 - 22 Oct 2014
Viewed by 398
Abstract
W pracy przedstawiono opis przypadku 65-letniego mężczyzny, palącego w przeszłości papierosy, po operacyjnym usunięciu guza fałdu głosowego (rozpoznanie histologiczne: nowotworzenie wewnątrznabłonkowe średniego stopnia). Po zabiegu laryngologicznym chory został skierowany do poradni pulmonologicznej z powodu guzka w lewym górnym polu płucnym, obserwowanego w badaniu [...] Read more.
W pracy przedstawiono opis przypadku 65-letniego mężczyzny, palącego w przeszłości papierosy, po operacyjnym usunięciu guza fałdu głosowego (rozpoznanie histologiczne: nowotworzenie wewnątrznabłonkowe średniego stopnia). Po zabiegu laryngologicznym chory został skierowany do poradni pulmonologicznej z powodu guzka w lewym górnym polu płucnym, obserwowanego w badaniu radiologicznym klatki piersiowej. W badaniu tomografii komputerowej (CT) klatki piersiowej stwierdzono w prawym górnym płacie zmianę ogniskową o kolczystych zarysach i średnicy 18 mm oraz zmianę o charakterze nieregularnej przestrzeni powietrznej z przegrodami o wymiarach 62 × 58 mm w prawym dolnym płacie, a także zwapniały guzek w płucu lewym. Nie stwierdzono powiększonych węzłów chłonnych ani płynu w opłucnej. Wykonano lobektomię górną prawą i klinową resekcję zmiany w płacie dolnym prawym. W badaniu histologicznym wycinka płata górnego płuca prawego stwierdzono gruczolakoraka (pT2aN2M0). Badanie zmiany wyciętej z dolnego płata płuca prawego wykazało obecność raka płaskonabłonkowego (pT2b- N0M0). Po zabiegu operacyjnym chory został poddany chemioterapii adjuwantowej oraz radioterapii. W czasie 20 miesięcy obserwacji po zakończonej chemio- i radioterapii chory pozostawał w dobrym stanie, bez cech wznowy procesu nowotworowego. Rokowanie chorych z synchronicznymi mnogimi pierwotnymi rakami płuca jest gorsze niż chorych z pojedynczym pierwotnym rakiem płuca, poprawia je radykalne leczenie chirurgiczne. Na podstawie opisu przypadku zaprezentowano schemat diagnostyczny i terapeutyczny u chorych z mnogimi pierwotnymi rakami płuca oraz przeanalizowano dane epidemiologiczne i niektóre aspekty etiologii synchronicznych pierwotnych nowotworów (MPM). Full article
208 KiB  
Communication
Effects of Pulmonary Rehabilitation on Fatigue Severity Scale In Patients with Lung Disease
by Arunabh Talwar, Sonu Sahni, Sarah John, Sameer Verma, José Cárdenas-Garcia and Nina Kohn
Adv. Respir. Med. 2014, 82(6), 534-540; https://doi.org/10.5603/PiAP.2014.0070 - 22 Oct 2014
Cited by 4 | Viewed by 597
Abstract
Introduction: Fatigue is a known symptom of advanced lung disease and impacts quality of life and psychological health. Many of these patients undergo pulmonary rehabilitation as part of their therapy. Understanding the effect of pulmonary rehabilitation on fatigue in these patients is [...] Read more.
Introduction: Fatigue is a known symptom of advanced lung disease and impacts quality of life and psychological health. Many of these patients undergo pulmonary rehabilitation as part of their therapy. Understanding the effect of pulmonary rehabilitation on fatigue in these patients is important, as one may be able to design more focused rehabilitation programs. The aim of this study is to evaluate the effect of pulmonary rehabilitation on fatigue as measured by the Fatigue Severity Scale (FSS) in patients with advanced lung disease. Material and Methods: Patients were enrolled in a standardized 6 week pulmonary rehabilitation program. They were asked to complete questionnaires to evaluate their self-reported fatigue (FSS), and depression as measured by Geriatric Depression Scale (GDS). The GDS is a self-reported assessment tool used to identify depression in patients. The FSS is a validated instrument that indicates a perception of fatigue that might require medical intervention. Participants completed questionnaires both at baseline and after completing the standardized pulmonary rehabilitation program. Data was analyzed in Statistical Analysis System (SAS). The change in FSS was evaluated using the Wilcoxon signed-rank test. p-values < 0.05 were considered statistically significant. Results: 21 patients (12 females; 9 males; mean age 64.3 ± 11.2 yrs) were considered for the study. Pre-pulmonary rehabilitation FSS scores ranged from 1.6 to 6.7 (mean score of 4.6 ± 1.7). Post pulmonary rehabilitation FSS scores ranged 1.0 to 6.2 (mean score of 3.9 ± 1.6). The median pre-rehabilitation FSS was 5.3 (inter quartile range; Q1–Q3: 3.0–6.1), and median post rehabilitation FSS was 3.9 (inter quartile range; Q1–Q3: 2.6–5.1). There was a significant decrease in FSS scores after completing pulmonary rehabilitation program (p < 0.0208). There was a decrease in GDS (pre-rehabilitation, mean: 5.5 ± 3.6; post-rehabilitation, mean: 4.2 ± 2.9), but this decrease was not statistically significant. The change in GDS correlated with the change in FSS (Spearman Correlation Coefficient 0.525, p < 0.0146). Conclusions: Patients with advanced lung disease reported a measurable component of fatigue. Participating in pulmonary rehabilitation resulted in significant improvement in patient’s self-reported fatigue severity. Further studies are necessary to evaluate and design interventions to improve fatigue in in the setting of advanced lung disease. Full article
439 KiB  
Article
Methotrexate as a Single Agent for Treating Pulmonary Sarcoidosis: A Single Centre Real-Life Prospective Study
by Anna Goljan-Geremek, Michał Bednarek, Monika Franczuk, Elżbieta Puścińska, Adam Nowiński, Monika Czystowska, Dariusz Kamiński, Damian Korzybski, Anna Stokłosa, Anna Kowalska, Emil Wojda, Paweł Śliwiński, Barbara Burakowska, Jakub Ptak, Inga Barańska, Alicja Drygalska, Grzegorz Małek, Iwona Bestry, Stefan Wesołowski, Marek Kram and Dorota Góreckaadd Show full author list remove Hide full author list
Adv. Respir. Med. 2014, 82(6), 518-533; https://doi.org/10.5603/PiAP.2014.0069 - 22 Oct 2014
Cited by 15 | Viewed by 654
Abstract
Wstęp: Kortykosteroidoterapia jest według aktualnych wytycznych WASOG/ATS/ERS leczeniem pierwszego rzutu u chorych na przewlekłą sarkoidozę. Jest to leczenie obarczone wysokim ryzykiem wystąpienia objawów ubocznych, które pogarszają rokowanie odległe. J ednocześnie nie ma pewności, że glikokortykosteroidy (GKS) modyfikują naturalny przebieg choroby. Celem pracy [...] Read more.
Wstęp: Kortykosteroidoterapia jest według aktualnych wytycznych WASOG/ATS/ERS leczeniem pierwszego rzutu u chorych na przewlekłą sarkoidozę. Jest to leczenie obarczone wysokim ryzykiem wystąpienia objawów ubocznych, które pogarszają rokowanie odległe. J ednocześnie nie ma pewności, że glikokortykosteroidy (GKS) modyfikują naturalny przebieg choroby. Celem pracy była ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia metotreksatem (MTX) w monoterapii chorych na przewlekłą sarkoidozę płucną. Materiał i metody: Do leczenia zakwalifikowano 50 chorych na przewlekłą sarkoidozę płuc potwierdzoną badaniem histopatologicznym, 28 M i 22 K, w średnim wieku 45.55 ± 8.9 roku, ze średnim czasem trwania choroby do włączenia MTX wynoszącym 12.34 ± 20.49 roku. W latach 2004–2013 zastosowano u tych chorych MTX w monoterapii, w dawkach 10 mg lub 15 mg tygodniowo. Czterdziestu jeden pacjentów było wcześniej leczonych GKS. Wszyscy mieli wykonywane badania laboratoryjne, czynnościowe oraz radiologiczne układu oddechowego przed rozpoczęciem leczenia i w trakcie monitorowania skuteczności (co 6 miesięcy) oraz bezpieczeństwa terapii (co 4–6 tygodni). Do analizy statystycznej oceniającej skuteczność leczenia włączono 49 chorych. Na podstawie retrospektywnej analizy wyników badań czynnościowych (FEV1, FVC, TLC, DLCO) wykonanych na zakończenie leczenia, w porównaniu z wynikami badań czynności płuc przed podaniem MTX (poprawa o 10% w zakresie FEV1, FVC, TLC lub o 15% DLCO), wyodrębniono chorych, u których stwierdzono obiektywną, istotną poprawę wskaźników czynnościowych płuc po leczeniu (grupa “z obiektywną poprawą po leczeniu”). Wyniki: Okres leczenia wynosił od 6 do 24 miesięcy, średnio 60.75 ± 34.1 tygodnia. W całej grupie istotną poprawę po leczeniu MTX stwierdzono dla SaO2 min (%) (p = 0.043) oraz dla DSaO2 (%) (p = 0.048) ocenianej w czasie testu 6-minutowego marszu. Istotnie lepsze efekty leczenia uzyskano w grupie otrzymującej 15 mg MTX tygodniowo oraz u chorych, którzy otrzymali sumarycznie większą dawkę MTX podczas całej kuracji. Istotną statystycznie różnicę po 6 miesiącach leczenia między grupami leczonymi 15 mg v. 10 mg tygodniowo stwierdzono dla DLCO% pred (73.27 ± 12.7 vs. 63.15 ± 16.4; p = 0.03). Obiektywną poprawę po leczeniu stwierdzono u 25 pacjentów (55%). Chorzy, u których stwierdzono obiektywną poprawę po MTX, mieli wyjściowo istotnie niższe wartości TLC i FVC w porównaniu z grupą bez poprawy po MTX. Po zakończeniu leczenia jedyną istotnie statystycznie różnicę między obiema grupami obserwowano w zakresie DLCO. U 11 chorych (22%) przerwano leczenie z powodu objawów ubocznych. Najczęściej obserwowanym objawem ubocznym leczenia był wzrost wskaźników wątrobowych (10 chorych, 20%). U 4 osób stwierdzono powikłania infekcyjne. U żadnego chorego nie stwierdzono powikłań zagrażających życiu. Wnioski: Metotreksat w monoterapii może być bezpieczną i skuteczną alternatywą dla steroidów. U części chorych należy spodziewać się obiektywnej poprawy czynności płuc po leczeniu. Wskazane są dalsze badania w poszukiwaniu wskaźników prognozujących skuteczność leczenia. Full article
216 KiB  
Article
Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Poland: Distribution of Patients According to the New GOLD 2011 Classification. Cross-Sectional Survey
by Stefan Wesołowski, Piotr W. Boros and Tomasz Dębowski
Adv. Respir. Med. 2014, 82(6), 511-517; https://doi.org/10.5603/PiAP.2014.0068 - 22 Oct 2014
Cited by 3 | Viewed by 480
Abstract
Introduction: In 2011 new classification for chronic obstructive pulmonary disease (COPD) was introduced, which are not based on the extent of airflow limitation alone, but also on symptoms and risk of exacerbation. The objective of our work was to present the characteristics [...] Read more.
Introduction: In 2011 new classification for chronic obstructive pulmonary disease (COPD) was introduced, which are not based on the extent of airflow limitation alone, but also on symptoms and risk of exacerbation. The objective of our work was to present the characteristics of COPD patients according to the GOLD 2011 categories. Material and Methods: A cross-sectional survey was performed with the participation of 411 specialists in pneumonology or allergology all over from Poland. Results: In the group of 2271 patients we obtained the following distribution of COPD categories: A 687 (30.3%), B 403 (17.7%), C 256 (11.3%), and D 925 (40.7%). There were very few patients with no exacerbation (1.3%). In subgroups A and B there were no such patients at all. The main reason for classification of patients into categories C and D was the number of exacerbations of COPD (66.0% and 40%, respectively). Cardiovascular comorbidities were more frequent in subgroups B and D, with more symptoms (82%) than in subgroups A and C (57%, p < 0.001). Conclusions: In a large group of patients, representative of the population of COPD patients in Poland, we observed an uneven distribution of patients in the GOLD 2011 categories, with 71% of patients assigned to category A or D. In our study, the main reason for classifying to category C or D was the high risk of disease exacerbation rather than the degree of FEV1 reduction, as noted in other reports. Full article
197 KiB  
Article
The Influence of Sublingual Immunotherapy on Several Parameters of Immunological Response in Children Suffering from Atopic Asthma and Allergic Rhinitis Depending on Asthma Features
by Olga Ciepiela, Anna Zawadzka-Krajewska, Iwona Kotuła and Urszula Demkow
Adv. Respir. Med. 2014, 82(6), 503-510; https://doi.org/10.5603/PiAP.2014.0067 - 22 Oct 2014
Cited by 1 | Viewed by 384
Abstract
Introduction: The clinical efficacy of sublingual immunotherapy (SLIT) has already been proven and is known to be high. Its influence on the immunological system of patients suffering from bronchial asthma was also examined. However, it is still unclear how the polysensitisation, coexistence [...] Read more.
Introduction: The clinical efficacy of sublingual immunotherapy (SLIT) has already been proven and is known to be high. Its influence on the immunological system of patients suffering from bronchial asthma was also examined. However, it is still unclear how the polysensitisation, coexistence of other atopic disease and asthma treatment step influence the response to treatment with specific immunotherapy. Herein we evaluate the impact of one-year SLIT on selected markers of immunological response depending on different individual and clinical factors of children suffering from atopic asthma and allergic rhinitis. Material and Methods: Twenty-five patients aged 8.1 ± 3.1 years (range 5–15 years), 21 boys and 4 girls, suffering from asthma and allergic rhinitis with polysensitisation to seasonal and non-seasonal allergens, shortlisted for SLIT, were included in the study. Th1 cell and Th2 cell percentages, Bcl-2 expression in T cells, and basophil activation after allergen challenge (house dust mite and/or grass pollen antigen in solution used for skin prick tests) in peripheral blood were measured using flow cytometry. The association between clinical features of asthma and the influence of SLIT on immunological parameters was evaluated with exact Fisher test. Results: No association between the influence of one-year sublingual immunotherapy on immunological system and patients’ age, polysensitisation, asthma treatment step, or coexistence of any other atopic diseases was observed. However, an increase of the Th1 percentage in children sensitised against more than three allergens was found more often (at the limit of statistical significance) than in the group of children sensitised against three or less allergens. Conclusions: Based on our results, we cannot point to any subgroup isolated in the study, in which the response of the immunological system to sublingual immunotherapy is more satisfactory than any other. Nevertheless, the increase of Th1 cells may be more specific for polysensitised children. Full article
253 KiB  
Article
Non-Tuberculous Mycobacterial Lung Disease (NTMLD) in Patients with Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension and Idiopathic Pulmonary Arterial Hypertension
by Ewelina Wilińska, Karina Oniszh, Ewa Augustynowicz-Kopeć, Anna Zabost, Anna Fijałkowska, Marcin Kurzyna, Maria Wieteska, Adam Torbicki, Jan Kuś and Monika Szturmowicz
Adv. Respir. Med. 2014, 82(6), 495-502; https://doi.org/10.5603/PiAP.2014.0066 - 22 Oct 2014
Cited by 4 | Viewed by 431
Abstract
Introduction: Non-tuberculous mycobacterial lung diseases (NTMLD) occur rarely and are diagnosed mainly in patients belonging to risk groups. Pulmonary hypertension (PH) has not been recognised as a risk factor for NTMLD yet. The aim of the study was to analyse the clinical [...] Read more.
Introduction: Non-tuberculous mycobacterial lung diseases (NTMLD) occur rarely and are diagnosed mainly in patients belonging to risk groups. Pulmonary hypertension (PH) has not been recognised as a risk factor for NTMLD yet. The aim of the study was to analyse the clinical course and predisposing factors of NTMLD recognised in our centre between 2002 and 2012 in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH) and idiopathic pulmonary arterial hypertension (IPAH). Material and Methods: Thirteen patients (10—CTEPH, 3—IPAH) entered the study. PH was recognised during right heart catheterisation. Median value of mean pulmonary artery pressure (mPAP) was 49 mm Hg (39–65 mm Hg). NTMLD was diagnosed according to ATS guidelines (2007). Results: M. kansasii was the most frequent pathogen. Most patients complained of the exaggeration of dyspnoea and productive cough. Computed tomography of the chest with angiography revealed infiltrations with cavitation in seven patients and cavities surrounded by micronodules in six patients. In all CTEPH patients, NTMLD developed in the hypoperfused lung areas. No parenchymal abnormalities preceded the development of NTMLD. After diagnosis all of the patients received antituberculous treatment; in 12/13 improvement was achieved. By the end of March 2014 seven patients died due to right heart insufficiency, no deaths due to NTMLD were noted. Conclusions: NTMLD should be suspected in patients with CTEPH or IPAH, presenting with productive cough and a new pulmonary infiltrate with cavitation. In patients with CTEPH, special attention should be paid to a new cavitary lesions without accompanying thrombus in the artery supplying the area. High mPAP (CTEPH/IPAH) and hypoperfusion (CTEPH) are predisposing to NTMLD. Full article
202 KiB  
Article
The Utility of Oesophageal pH Monitoring in Diagnosing Gastroesophageal Reflux Disease-Related Chronic Cough
by Aleksandra Rybka, Kamila Malesa, Olga Radlińska, Karolina Krakowiak, Elżbieta M. Grabczak, Marta Dąbrowska and Ryszarda Chazan
Adv. Respir. Med. 2014, 82(6), 489-494; https://doi.org/10.5603/PiAP.2014.0065 - 22 Oct 2014
Cited by 2 | Viewed by 489
Abstract
Wstęp: Przewlekły kaszel jest częstą dolegliwością, która może pogarszać jakość życia chorych oraz wywoływać liczne powikłania. J edną z częstych jego przyczyn jest choroba refluksowa przełyku (GERD). Do metod diagnostycznych stosowanych w celu potwierdzenia diagnozy kaszlu związanego z GERD należy pH-metria przełyku. [...] Read more.
Wstęp: Przewlekły kaszel jest częstą dolegliwością, która może pogarszać jakość życia chorych oraz wywoływać liczne powikłania. J edną z częstych jego przyczyn jest choroba refluksowa przełyku (GERD). Do metod diagnostycznych stosowanych w celu potwierdzenia diagnozy kaszlu związanego z GERD należy pH-metria przełyku. Celem badania była ocena przydatności pH-metrii przełyku oraz określenie, który z parametrów mierzonych w czasie jej wykonywania jest najczulszy w diagnostyce kaszlu związanego z GERD. Materiał i metody: U 204 chorych z przewlekłym kaszlem wykonano 24-godzinną pH-metrię przełyku. Kobiety stanowiły 65% pacjentów, a mediana wieku wyniosła 59 lat. Epizod kwaśnego refluksu rozpoznawano, gdy nagły spadek pH poniżej 4 trwał co najmniej 12 sekund. Rozpoznanie GERD opierało się na całkowitym czasie pH poniżej 4, czasie pH poniżej 4 w pozycji stojącej lub leżącej oraz wskaźniku DeMeester. Kaszel związany z GERD diagnozowano, jeżeli epizody kaszlu odnotowane przez pacjentów pojawiały się nie później niż 2 minuty po epizodzie refluksu. Z wiązek pomiędzy epizodem refluksu i wystąpieniem kaszlu oceniono za pomocą następujących parametrów: symptom index (SI ≥ 50%) lub symptom association probability (SAP ≥ 95%). Wyniki: Na podstawie wyników pH-metrii przełyku u 135 chorych (135/204, 66%) wysunięto podejrzenie GERD. U większości z nich (117/135, 87%) diagnozę postawiono na podstawie wskaźnika DeMeester. Wśród pacjentów z GERD 61 osób (61/135, 45%) spełniło kryteria kaszlu związanego z GERD, co stanowiło 30% wszystkich pacjentów. U 36 pacjentów (36/61, 59%) kaszel związany z GERD zdiagnozowano na podstawie parametru SAP, u 12 chorych (20%) na podstawie parametru SI, natomiast u 13 (21%) na podstawie obu parametrów. Współczynnik korelacji Spearmana dla SAP ≥ 95% i SI ≥ 50% wyniósł 0.46 (p < 0.05). Wnioski: Na podstawie wyników pH-metrii GERD został zdiagnozowany 2-krotnie częściej niż kaszel związany z GERD. Parametr SAP jest bardziej czuły niż SI w diagnozowaniu kaszlu związanego z GERD. Full article
133 KiB  
Editorial
Mikobakterioza płuc. Rzadka choroba czy narastający problem epidemiologiczny?
by Ewa Rowińska-Zakrzewska
Adv. Respir. Med. 2014, 82(6), 486-488; https://doi.org/10.5603/PiAP.2014.0064 - 22 Oct 2014
Viewed by 348
Abstract
Prątki niegruźlicze (NTM, non-tuberculous mycobacteria) stanowią dużą grupę drobnoustrojów, obejmującą około 140 gatunków [...] Full article
151 KiB  
Editorial
Mikrobiom układu oddechowego
by Dorota Górecka, Adam Nowiński and Ewa Augustynowicz-Kopeć
Adv. Respir. Med. 2014, 82(6), 481-485; https://doi.org/10.5603/PiAP.2014.0063 - 22 Oct 2014
Cited by 2 | Viewed by 406
Abstract
W ostatnim dziesięcioleciu dużym zainteresowaniem zaczęła się cieszyć teoria wskazująca na znaczący wpływ na zdrowie człowieka różnych mikroorganizmów—bakterii [...] Full article
Previous Issue
Next Issue
Back to TopTop