Next Article in Journal
Przydatność IGRA i próby tuberkulinowej w diagnozowaniu utajonego zakażenia prątkiem gruźlicy w grupach narażonych na zawodowe czynniki ryzyka—Κomentarz do artykułu D. Borkowskiej i wsp.
Previous Article in Journal
WspółCzesne Metody Wykrywania Mutacji Genu EGFR Jako Czynnika Predykcyjnego Dla Terapii Ukierunkowanej Molekularnie Chorych NA Niedrobnokomórkowego Raka PłUca—Czy Istnieje “ZłOty Standard” Diagnostyczny?
 
 
Advances in Respiratory Medicine is published by MDPI from Volume 90 Issue 4 (2022). Previous articles were published by another publisher in Open Access under a CC-BY (or CC-BY-NC-ND) licence, and they are hosted by MDPI on mdpi.com as a courtesy and upon agreement with Via Medica.
Order Article Reprints
Font Type:
Arial Georgia Verdana
Font Size:
Aa Aa Aa
Line Spacing:
Column Width:
Background:
Guidelines

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc Dotyczące Rozpoznawania i Leczenia Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc

IV Klinika Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa, Poland
*
Author to whom correspondence should be addressed.
Adv. Respir. Med. 2014, 82(3), 227-263; https://doi.org/10.5603/PiAP.2014.0030
Received: 30 April 2014 / Revised: 30 April 2014 / Accepted: 30 April 2014 / Published: 30 April 2014

Excerpt

Note: In lieu of an abstract, this is an excerpt from the first page.

Pierwsze krajowe “Zalecenia postępowania w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP)” powstały w 1998 roku z inicjatywy profesorów Jana Zielińskiego i Józefa Małolepszego oraz dr. hab [...]

Share and Cite

MDPI and ACS Style

Śliwiński, P.; Górecka, D.; Jassem, E.; Pierzchała, W. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc Dotyczące Rozpoznawania i Leczenia Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc. Adv. Respir. Med. 2014, 82, 227-263. https://doi.org/10.5603/PiAP.2014.0030

AMA Style

Śliwiński P, Górecka D, Jassem E, Pierzchała W. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc Dotyczące Rozpoznawania i Leczenia Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc. Advances in Respiratory Medicine. 2014; 82(3):227-263. https://doi.org/10.5603/PiAP.2014.0030

Chicago/Turabian Style

Śliwiński, Paweł, Dorota Górecka, Ewa Jassem, and Władysław Pierzchała. 2014. "Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc Dotyczące Rozpoznawania i Leczenia Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc" Advances in Respiratory Medicine 82, no. 3: 227-263. https://doi.org/10.5603/PiAP.2014.0030

Article Metrics

Back to TopTop