Next Article in Journal
Lietuvos rajonų suaugusių gyventojų socialinės paramos savitumai ir sąsajos su depresiškumu
Previous Article in Journal
Changes in health-related quality of life among patients with coronary artery disease: a 2-year follow-up
 
 
Medicina is published by MDPI from Volume 54 Issue 1 (2018). Previous articles were published by another publisher in Open Access under a CC-BY (or CC-BY-NC-ND) licence, and they are hosted by MDPI on mdpi.com as a courtesy and upon agreement with Lithuanian Medical Association, Lithuanian University of Health Sciences, and Vilnius University.
Font Type:
Arial Georgia Verdana
Font Size:
Aa Aa Aa
Line Spacing:
Column Width:
Background:
Article

Persirgusiųjų galvos smegenų insultu gyvenimo kokybės priklausomybė nuo socialinių ir demografinių veiksnių

by
Daiva Rastenytė
1,2,
Daina Krančiukaitė-Butylkinienė
1,3,*,
Miglė Bacevičienė
1,
Dalia Ieva Lukšienė
1 and
Ramutis Krančiukas
4
1
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Kardiologijos institutas
2
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Neurologijos klinika
3
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Šeimos medicinos klinika
4
Kauno technologijos universitetas
*
Author to whom correspondence should be addressed.
Medicina 2010, 46(12), 851; https://doi.org/10.3390/medicina46120119
Submission received: 15 May 2009 / Accepted: 7 December 2010 / Published: 12 December 2010

Abstract

Tyrimo tikslas. Nustatyti sąsajas tarp gyvenimo kokybės, socialinių ir demografinių veiksnių persirgusiųjų galvos smegenų insultu bei kontrolinėje grupėse. Tirtųjų kontingentas ir tyrimo metodai. Atvejų grupę sudarė 25–84 metų 508 Kauno miesto gyventojai, persirgę pirmuoju galvos smegenų insultu. Kontrolinę grupę sudarė pagal amžių ir lytį atitinkantys atsitiktinai atrinkti 508 Kauno miesto gyventojai iš nesirgusių galvos smegenų insultu populiacijos. Tyrimui atlikti naudotas SF-12 gyvenimo kokybės klausimynas. Analizuota tiriamųjų gyvenimo kokybė, fizinė ir psichinė sveikata atsižvelgiant į socialinius ir demografinius veiksnius.
Rezultatai. Nustatyta statistiškai reikšminga atvirkštinė fizinės sveikatos įverčio priklausomybė nuo amžiaus: Spirmeno koreliacijos koeficientai persirgusiųjų galvos smegenų insultu ir kontrolinėje grupėse: r=–0,34 (p<0,05) ir r=–0,64 (p<0,05). Palyginus vyrų ir moterų fizinės sveikatos įverčius, nustatyta, kad vyrų fizinės sveikatos įvertis statistiškai reikšmingai didesnis nei moterų (p=0,0005) tik kontrolinėje grupėje, o tarp persirgusių galvos smegenų insultu vyrų ir moterų statistiškai reikšmingo skirtumo nenustatyta. Persirgusių galvos smegenų insultu lietuvių fizinė sveikata geresnė nei kitų tautybių asmenų (p=0,008). Tiriamieji, gyvenantys ne vieni, savo fizinę sveikatą vertino geriau tiek kontrolinėje (p=0,01), tiek persirgusiųjų galvos smegenų insultu (p=0,008) grupėse. Dirbančiųjų fizinė sveikata geresnė tiek persirgusiųjų galvos smegenų insultu, tiek kontrolinėje grupėse (p=0,005 abiejose grupėse).
Išvados
. Su amžiumi fizinė sveikata persirgusiųjų galvos smegenų insultu ir kontrolinėje grupėse blogėjo. Turintys aukštesnįjį išsimokslinimą, gyvenę ne vieni, dirbantys vyrai ir moterys tiek persirgusiųjų galvos smegenų insultu, tiek kontrolinėje grupėse savo gyvenimo kokybę fizinės sveikatos srityje vertino geriau nei turintys žemesnį išsimokslinimą, gyvenę vieni arba nedirbantys.
Keywords: galvos smegenų insultas, gyvenimo kokybė, SF-12 klausimynas galvos smegenų insultas, gyvenimo kokybė, SF-12 klausimynas

Share and Cite

MDPI and ACS Style

Rastenytė, D.; Krančiukaitė-Butylkinienė, D.; Bacevičienė, M.; Lukšienė, D.I.; Krančiukas, R. Persirgusiųjų galvos smegenų insultu gyvenimo kokybės priklausomybė nuo socialinių ir demografinių veiksnių. Medicina 2010, 46, 851. https://doi.org/10.3390/medicina46120119

AMA Style

Rastenytė D, Krančiukaitė-Butylkinienė D, Bacevičienė M, Lukšienė DI, Krančiukas R. Persirgusiųjų galvos smegenų insultu gyvenimo kokybės priklausomybė nuo socialinių ir demografinių veiksnių. Medicina. 2010; 46(12):851. https://doi.org/10.3390/medicina46120119

Chicago/Turabian Style

Rastenytė, Daiva, Daina Krančiukaitė-Butylkinienė, Miglė Bacevičienė, Dalia Ieva Lukšienė, and Ramutis Krančiukas. 2010. "Persirgusiųjų galvos smegenų insultu gyvenimo kokybės priklausomybė nuo socialinių ir demografinių veiksnių" Medicina 46, no. 12: 851. https://doi.org/10.3390/medicina46120119

Article Metrics

Back to TopTop