Galaxies — Editorial Office

Journal Contact
Galaxies Editorial Office
MDPI, St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland
galaxies@mdpi.com
Tel. +41 61 683 77 34; Fax: +41 61 302 89 18
Ms. Zoey Zhang
Managing Editor
MDPI Tongzhou Office No. 21 Cuijingbeili, Tongzhou Jincheng Center, Room 2207 101101 Beijing, Tongzhou District China
zoey.zhang@mdpi.com

Dr. Martyn Rittman
Publishing Manager
MDPI, St. Alban-Anlage 66, CH-4052 Basel, Switzerland
rittman@mdpi.com
Editorial Board
Back to Top