Agriculture — Editorial Office

Journal Contact
Agriculture Editorial Office
MDPI, St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland
agriculture@mdpi.com
Tel. +41 61 683 77 34; Fax: +41 61 302 89 18
Ms. Xiaocen Zhang
Managing Editor
Room 201, Building No. 4, Zijin Digital Park, No. 18, Nansi Avenue, Zhongguancun, Haidian District, Beijing 100190, China
Tel. +86 10 6280 0830
xiaocen.zhang@mdpi.com
Ms. Fiona Ye
Managing Editor
Room 201, Building No. 4, Zijin Digital Park, No. 18, Nansi Avenue, Zhongguancun, Haidian District, Beijing 100190, China
Tel. +86 10 6280 0830
fiona.ye@mdpi.com

Dr. Martyn Rittman
Publishing Manager
MDPI, St. Alban-Anlage 66, CH-4052 Basel, Switzerland
rittman@mdpi.com
Editorial Board
Back to Top